Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub osobie upoważnionej na podstawie wniosku pisemnego lub ustnego*:

 • Wniosek ustny jest rejestrowany przez pracownika Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet na formularzu wniosku.
 • Wniosek złożony pisemnie jest przyjmowany i rejestrowany w sekretariacie dyrekcji, a następnie przekazywany do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej. Wypełniony formularz można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: statystyka@wizk.pl)

Formularze wniosków są dostępne w:

 • sekretariacie dyrekcji (Wejście Główne, parter)
 • na stronie internetowej Szpitala (formularz na dole strony)
 • Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (p. III)

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych) albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (p.III, pokój 402), tel. (22) 636-06-50. Osoby odbierające dokumentację medyczną proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport). Przedstawiciele ustawowi powinni również okazać akt urodzenia dziecka lub decyzję sądu.

Na prośbę wnioskodawcy dokumentację medyczną możemy również wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • jedna strona wyciągu albo odpisu – 15,08 zł brutto;
 • jedna strona kopii lub wydruku – 0,52 zł brutto;
 • informatyczny nośnik danych (CD) – 3,01 zł brutto.

Powyższej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej i/lub wysyłkę pocztą tradycyjną należy przelać na konto Szpitala Bielańskiego:
Bank Pekao S.A. 29 1240 6074 1111 0000 4993 9105.

W tytule przelewu należy umieścić imię oraz nazwisko pacjenta wraz z dopiskiem „WIZK” (np. Janina Kowalska WIZK).
Potwierdzenie zapłaty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: statystyka@wizk.pl

*Dokumentacja medyczna w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet jest udostępniana zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz podmiotom i organom wymienionym w ww. ustawie. Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Pliki do pobrania  

WIZK_Wniosek udostepnienie dokumentacji szpitalnej i archiwalnej dla pacjenta_04.2024 pdf (259 KB)
Klauzula informacyjna_WIZK pdf (130 KB)